Author: زهرا طالب
کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی از دانشگاه شهید بهشتی. گفت «من و تو ساخته شدیم که قوی باشیم. ما جنگجوییم؛ باید برای اول خودمون و بعد دیگران، بجنگیم.»
کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی از دانشگاه شهید بهشتی. گفت «من و تو ساخته شدیم که قوی باشیم. ما جنگجوییم؛ باید برای اول خودمون و بعد دیگران، بجنگیم.»